Leave Your Message

นิทรรศการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวัสดุคอมโพสิตนานาชาติของจีนประจำปี 2566

 • JEC WORLD 2024 ที่ปารีส 1rqf
 • JEC WORLD 2024 ที่ปารีส 2oxp
 • JEC WORLD 2024 ที่ปารีส 3ef8

JEC WORLD 2024 ที่ปารีส

 • นิทรรศการ19xx
 • นิทรรศการ2w3w
 • นิทรรศการ3y7v
 • นิทรรศการ45gz
 • 65f3be24ceb0478339inu

งานแสดงสินค้าในบ้านและของขวัญนานาชาติเวียดนาม 2024

 • 01ef52c1-779b-43bb-a7d8-21747943e2df4x1
 • 5aef6e3e-f44c-4603-af99-2205c1ceacfawtv
 • d5063ec8-93bd-4ac8-a2d3-9fcf40f82141fgs