Leave Your Message
Polatdan alternatiw hökmünde ýeňil FRP kanaly

FRP kanaly

Polatdan alternatiw hökmünde ýeňil FRP kanaly

FRP kanal polat (süýümli aýna kanal materialy ýa-da FRP U şekilli bar diýlip hem atlandyrylýar), köp sanly FRP profillerinden biridir. Dürli ululykda bolýar we islendik reňkde düzülip bilner. Müşderiniň isleglerine görä diňe belli bir reňk öndürip bilmez, önümçilik meýdançasynyň gurşawyny hem gowulaşdyryp biler. Çeýe dizaýn sebäpli dürli ululykdaky FRP inedördül turbalar hakyky zerurlyklara görä dizaýn edilip bilner, şonuň üçin olar dürli ugurlarda giňden ulanylýar.

  Önümiň beýany
  Pultruded süýümli aýna kanallary pultruziýa prosesi bilen öndürilýär, onda güýçlendiriji süýümler we suwuk rezinler birleşdirilip, süýümli berkidilen plastmassa (FRP) emele gelýär, soňra bolsa dürli ölçeglere we şekilleriň kanallaryna belli bir talaplary kanagatlandyrýar.

  Güýçlendirilen süýümleriň üznüksiz uzynlygy bu ýeňil kanallara ajaýyp dartyş güýji berýär. Düzümli pultrusion ýa-da pultrudirlenen elektrik şekilleri hökmünde ulanylyp bilner.

  Önümçilik prosesinde hünärmen inersenerler toparymyz bilen işleşeniňizde, rezin ulgamyny we aýna mazmunyny sazlap bilersiňiz we ýokary güýç, ýokary temperatura garşylygy, ýangyna garşylyk, yz garşylygy ýaly dürli häsiýetli süýümli aýna kanallary öndürmek üçin birleşdirilen matrisany üýtgedip bilersiňiz. we poslama garşylyk.

  Mundan başga-da, dürli reňkdäki kanallary öndürmek üçin pultrusion prosesinde pigmentler goşulyp bilner we kanallara çydamlylygy ýokarlandyrmak üçin UV çydamly bejergiler ulanylyp bilner - olary açyk amaly programmalar üçin ideal edip biler.

  Önümiň parametri
  Kanal Seriýa belgisi A. B. t / t2 NOOK.
  FRP Kanallar 1 206 272 3 C-0794
  1 300 90 15/15 C-0079
  2 280 70 12/12 C-0094
  3 254 69.85 12.7 / 12.7 C-0651
  4 203.2 55.56 6.35 / 6.35 C-0650
  5 203.2 55.56 9.52 / 9.52 C-0639
  6 200 80 4/6 C-0602
  7 200 60 9.5 / 9.5 C-0105
  8 200 60 8 C-0419
  9 193 30 3/3 C-0108
  10 140 80 14 C-0777
  11 140 50 6/6 C-0372
  12 180 60 8/8 C-0093
  13 152.4 41.28 6.35 / 6.35 C-0631
  14 152.4 42.9 9.5 / 9.5 C-0102
  15 152.4 39.9 9.5 / 9.5 C-0101
  16 150 75 8/6 C-0466
  17 150 50 6/6 C-0090
  18 140 60 2.5 C-0842
  19 139.7 38.1 6.35 C-0721
  20 139.7 38.1 4.76 / 4.76 C-0638
  ýigrimi bir 127 45 6.35 / 6.35 C-0100
  ýigrimi iki 120 60 8/8 C-0078
  ýigrimi üç 120 60 5 / 5.2 C-0467
  ýigrimi dört 120 65 10/15 C-0545
  25 103 60 6.35 / 6.35 C-0091
  26 101.6 28.6 6.35 / 6.35 C-0099
  27 100 50 10 C-0696
  28 100 50 6/6 C-0089
  29 96.5 85 5/5 C-0568
  30 90 45 5.2 / 5.2 C-0394
  31 88.9 38.1 4.76 / 4.76 C-0630
  32 87 33 3.3 / 3.3 C-0082
  33 85 85 10 C-0678
  34 85 30 6 / 3.65 C-0334
  35 84.5 33.3 3.3 C-0083
  36 84 30 5 / 3.3 C-0080
  37 84 30 5 / 3.45 C-0085
  38 84 30 5 / 4.3 C-0086
  39 80 45 3.5 / 3 C-0787
  40 80.5 30 3 C-0768
  41 80 30 3.3 / 3.3 C-0314
  42 80 30 3.1 / 2.6 C-0389
  43 80 30 3/3 C-0396
  44 76.2 25 6.35 / 6.35 C-0077
  45 75 35 5/5 C-0454
  46 75 50/30 2.5 C-0666
  47 60 60 4.8 / 4.8 C-0104
  48 40 60 4 C-0861
  49 60 35 3 C-0772
  50 55 70 5/5 C-0084
  51 55 37 4/4 C-0281
  52 50 30 4/4 C-0107
  53 51 25 3 C-0767
  54 46 40 * 30 3/3 C-0490
  55 44.5 31.3 3.3 C-0081
  56 44 28 3.3 / 2.6 C-0313
  57 44 28 3.1 / 2.5 C-0390
  58 42 42 3 C-0166
  59 42 ýigrimi dört 5 C-0167
  60 41.5 41.5 3.5 / 3.5 C-0103
  61 44 30.2 3/3 CX-0544
  62 40 15 4/4 C-0092
  63 40 15 3/3 C-0538
  64 38.1 38.1 6.35 C-0728
  65 38 25 2/2 C-0477
  66 37 20 2.5 C-0332
  67 35 15 2 C-0838
  68 25 30 3/3 C-0095

  FRP kanal polat, uzyn görnüşli süýümli aýna materialy, çukur görnüşli kesiş. Esasan gurluşyk gurluşlary, perde diwar in engineeringenerçiligi, mehaniki enjamlar we ulag öndürmek ugurlarynda ulanylýar. Çylşyrymly kesiş FRP profiliniň bir görnüşi hökmünde, FRP kanal poladynyň kesiş görnüşi çukur görnüşli. Gurluşykda we tehnikada ulanylýan süýümli aýna gurluş materiallaryndan biridir.

  Haryt çyzgysy
  Nanjing-ätiýaçlyk-kompozitler-kärdeşler arkalaşygy- - 2022-01-19T115012p9l
  “Nanjing-Spare-Composites-Co-Ltd” - 2022-01-19T1157063xp
  Nanjing-ätiýaçlyk-kompozitler-kärdeşler arkalaşygy- - 2022-01-19T114948f55
  FRP Channel10h3

  Pultruded süýümli aýna kanallarynyň goşundylary
  Gurluşyk we infrastruktura. Çydamlylygy sebäpli süýümli aýna köplenç açyk gurluşyk taslamalarynda ulanylýar. Olary aňsat gurnamak üçin ýönekeý gurallar bilen kesip we şekillendirip bolýar we tehniki hyzmatyň pes talaplary eýeçiligiň arzan bahasyny aňladýar. Pultruded süýümli aýna C kanallary, esasanam ýokary dartyş güýji we gurnama aňsatlygy sebäpli köplenç pol birleşdirijisi hökmünde ulanylýar. Mundan başga-da, köpri bölekleri, poslama garşy garawullar, demirýol geçelgeleri we awtoulag ýollarynyň päsgelçilikleri üçin ulanylýar.

  Jemgyýetçilik we telekommunikasiýa. Çydamlylygy, geçirijiliksizligi, pes tehniki talaplary we süýümli süýümli aýna kanallarynyň EMI / RFI aç-açanlygy, peýdaly polýuslar, gollar we çyzyk bellikleri, elektrik simleri we awtoulag ýollary, hapa suwlar we suw arassalaýjy komponentler, geçiriji däl lift ýaly programmalar üçin amatly edýär. relsler we süýümli optiki kabel.

  Gural ýasamak. FRP el gurallary ýa-da enjamlary üçin ergonomiki şekil döretmek üçin dürli şekilde we ululykda ýasalyp bilner. Arzan bahasy, köp taraplylygy, ygtybarlylygy we geçirijilik däl häsiýetleri ony öndürijiler üçin meşhur saýlama edýär.

  Sport, dynç alyş we açyk enjamlar. Pultruded süýümli aýna kanallary köplenç çyglylyga, gün şöhlesine, yssylyga we agyr könelmäge çydamly açyk enjamlar üçin ulanylýar. Olary açyk mebellerden başlap, golf klublary, meýdan hokkeý taýaklary, ýelkenli enjamlar, gaýyk meýdançalary we lykia polýuslary ýaly ýokary öndürijilikli sport enjamlaryna çenli ulanyp bolýar.